Department van Wiskundige Wetenskappe

Wiskunde

WISKUNDE 176

Precalculus

Grondbeginsels:  Hersiening van reële getalle, vergelykings en koördinatevlak;  addresseer tegnieke soos, langdeling, optelling van breuke, vierkantsvoltooiing, ens.

Funksies:  Definisiegebied en waardegebied van ‘n funksie;  grafieke en transformasie van funksies;  een-tot-een funksies en hulle inverse;  saamgestelde funksies.

Verskillende soorte van funksies:  Polinome, rasionale, eksponensiële, logaritmiese en trig funksies.

Analitiese Trigonometrie:  Trigonometriese identiteite;  oplossing van vergelykings wat trigonometriese funksies bevat.

Poolkoördinate en Vektore:  Poolvorm van komplekse getalle;  puntproduk.

Stelsels van lineêre vergelykings in twee veranderlikes en parsieelbreuke.

Rye en reekse.

Limiete:  Vind limiete grafies en algebraïes;  raaklyne en afgeleides;  limiete by oneindigheid;  areas.

Module Informasie

 • 21529 176 (28) Wiskunde 176
 • Jaar 1 van die program: BSc (Alternatiewe toegang) + BIng (Alternatiewe toegang)
 • Lesingslading: 6 ure per week (4 lesings+ 1 tutoriaal)
 • Taalspesifikasie : T

Dosent

Studiemateriaal

Voorgeskrewe handboek: Stewart, Redlin, Watson – “Precalculus: Mathematics for Calculus”, 5de Uitgawe.

Uitkomstes

Begrip van wiskundige konsepte en die verkryging van tegniese vaardighede wat vir die calculus benodig word.
Stimulering van kritiese denke.

Assessering

 • Tutoriaal toetse word aan die einde van die tutoriaalsessie geskryf.
 • ‘n Klastoets word aan die einde van elke kwartaal geskryf.
 • ‘n Eksamen word aan die einde van die jaar geskryf.
 • Studente het ‘n klaspunt van tenminste 40% nodig om toegelaat te word om die eksamen te skryf.
 • Die klaspunt word as volg bereken: gemiddeld van tutoriaaltoetse 30%, gemiddeld van kwartaaltoetse 70%.
 • Die finale punt word as volg bereken: klaspunt 40%, eksamenpunt 60%.
 • ‘n Finale punt van 50% word benodig om te slaag.

Algemene Inligting

 • Bywoning van tutoriale is verpligtend.
 • Oplossings van tutoriale en tutoriaaltoets-probleme sal op die web geplaas word.
 • Sakrekenaars mag nie in toetse en eksamens gebruik word nie.